شـمـا در ایـنـجـا هـسـتـیـد:  محصولات » فلنج » فلنج کور
فلنج اوریفیس

 

این فلنج در واقع همان فلنج گردندار و در برخی موارد روکار است که در راستای شعاع دارای سوراخ است. این سوراخ ها به منظور اندازه گیری جریان سیال مایع یا گاز استفاده می شود.

فلنج اوریفیس - orifice flange
فلنج اوریفیس - orifice flange
فلنج اوریفیس - orifice flange