شـمـا در ایـنـجـا هـسـتـیـد:  محصولات » فلنج » فلنج کور
فلنج دنده ای

 

درون این فلنج ها رزوه کار شده است و لوله می تواند درون آن پیچ شود. از مزایای این فلنج ها عدم احتیاج آنها به جوشکاری است. البته در صورت لزوم و فشار های بالا می توان از جوش نیز در آنها استفاده کرد. کارآیی این فلنج ها در فشار های بالا است.

فلنج دنده ای - screw flange
فلنج دنده ای - screw flange
فلنج دنده ای - screw flange