شـمـا در ایـنـجـا هـسـتـیـد:  محصولات » لوله و تیوپ » لوله آلیاژی
لوله آلیاژی

 

اين لوله ها در سيستم لوله كشي صنعتي براي سيستم هاي با دماي بيش از C °400 مورد استفاده قرار مي گيرد.

موارد كاربرد و تنوع جنس اين لوله ها عبارت است از:

الف) A335-P11 : براي محدوده دمايي C °400 تا C ° 470

ب) A335-P22: براي محدوده دمايي C ° 480 تا C ° 550 (هدرهاي اصلي بخار)

پ) A335-P91 : براي محدوده دمايي بالاتر از C ° 500 ت) A335-P92: براي محدوده دمايي بالاتر از C ° 560

لوله آلیاژی , alloy pipe